FGU Aalborg er et uddannelsessted for alle elever

FGU Aalborg er uddannelsessted – et lærested. Vi tilbyder både FGU-uddannelse og STU-uddannelse, og overordnet gælder det for vores elever på begge uddannelser, at de uddannes og forberedes til beskæftigelse. FGU-uddannelsen har til formål at gøre eleverne klar til enten at tage en ungdomsuddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse. STU-uddannelsen har til formål at gøre eleverne klar til enten beskæftigelse på særlige vilkår, fx fleksjob, eller videre uddannelse fx FGU eller ordinær ungdomsuddannelse.

FGU og STU – to uddannelser på FGU Aalborg

FGU Aalborg udbyder både FGU og STU. Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) og Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er to forskellige uddannelser. De to uddannelser har hver sit lovgrundlag og forskellige målgrupper, men udover disse forskelle er der også en række ligheder.

Generelt om STU:

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er for unge med særlige behov, der vurderes ikke at kunne gennemføre en ordinær uddannelse. Formålet med uddannelsen er at give de unge bedre forudsætninger for at tage ansvar for eget liv og støtte dem i udviklingen af personlige, social og faglige kompetencer, der kan bruges i forhold til senere beskæftigelse eller videreuddannelse. STU på FGU Aalborg skal med andre ord bidrage til at gøre eleverne klar til et voksenliv/arbejdsliv med ansvar og pligter og med frihed og muligheder.

Generelt om FGU:

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for unge op til 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Formålet er, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse eller opnår kvalifikationer til ordinær beskæftigelse.

STU på FGU Aalborg er beskæftigelsesrettet

STU på FGU Aalborg foregår på skolen i Kongerslev. Vi har et STU-værksted på skolens hovedadresse i Kongerslev, Dyr og Pædagogik værkstedet, og tre værksteder i Mou på Mou Hotel: Køkken, Tjener og Ejendomsserviceværksted.

STU på FGU Aalborg er et uddannelses- og beskæftigelsesrettet tilbud, der har til fokus på at afklare og kvalificere elevens muligheder for videre uddannelse eller beskæftigelse efter STU.

Indholdet i STU på FGU Aalborg

Undervisningen er bygget op om værkstedsarbejde. Det vil sige, at eleverne indgår i den undervisning og produktion, der er på værkstederne.

Værkstedernes produktion er bygget op omkring reelle produktioner, hvor læring sker gennem deltagelse i forpligtende arbejdsfællesskaber. På værkstederne undervises eleverne i brug af relevante maskiner, værktøjer samt korrekt behandling af materialer, og håndtering af produkterne. Opgaverne tager udgangspunkt i bestillinger fra kunder, produkter til afsætning ved særlige arrangementer eller arbejdsopgaver på skolen. Udover produktionsopgaverne undervises eleverne teoretisk og praktisk i det ”gode arbejdsmiljø” – psykisk såvel som fysisk.

I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev, og de teoretiske fag bygges på efter behov. Dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt og udvikling.

Udover produktionen på værkstederne deltager alle eleverne i PASE undervisning(Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)

Indholdsmæssigt skal eleven have fokus på udvikling/optræning af evnen til arbejde eller uddannelse. Fokuspunkterne for eleverne og deres uddannelsesplan vil, med udgangspunkt i en individuel vurdering, have fokus på at afdække de faglige værkstedskompetencer.

Forløbene er individuelt sammensat, udspringende i den forløbsplan der indgås med vejlederen/værkstedslederen ved indskrivningssamtalen, hvor det tydeligt klargøres hvilke barrierer og udviklingsområder der skal arbejdes med. Der vil i alle indsatsområder omkring forløbet (de faglige, sociale og personlige kompetencer) være fokus på tilknytning til arbejds- og uddannelsesmarkedet.

Eleven vil i dagligdagen møde de samme krav, som der stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesinstitution, og det er i mødet med disse kulturer, at der aktivt vil blive arbejdet med elevernes ”fokuspunkter” i de særligt tilrettelagte rammer.

På FGU Aalborgs STU er den enkelte elev i centrum, og det er vigtigt, at eleven føler sig tryg, har tillid og en god relation til de medarbejdere, som eleven er tilknyttet. Derfor vil hver elev have én fast kontaktperson, som følger eleven gennem hele forløbet, og som sørger for at følge op og sikre, at alting fungerer optimalt for eleven igennem uddannelsen.

Vi er en del af Joballiancen

Mange af vores STU-elever ønsker sig et arbejde efter deres STU. Det tager vi alvorligt.
Vi har i flere år haft fokus på at gøre vores undervisning så praksisnær som muligt, blandt andet er stort set al vores undervisning på Mou Hotel tilrettelagt som værkstedsbaseret, helhedsorienteret undervisning, ligesom praktik i eksterne virksomheder er en del af stort set alle de unges uddannelsesplaner. Vi ser at denne form for undervisning understøtter elevens forestilling om job og uddannelse og bidrager til udvikling af arbejdsidentitet og arbejdsmarkedsnormer.

I et samarbejde med foreningsfællesskabet Ligeværd og Aalborg kommune er vi en del af projekt Joballiancen, som er støttet af STAR (beskæftigelsesministeriets Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering). Joballiancen har til formål at sikre bedre overgange og udslusning for STU elever. Læs mere om projektet her (Link til folder)