FGU og STU

– to uddannelser på FGU Aalborg

FGU Aalborg udbyder både FGU og STU. Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) og Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er to forskellige uddannelser. De to uddannelser har hver sit lovgrundlag og forskellige målgrupper, men udover disse forskelle er der også en række ligheder.

Generelt om STU:

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse.

Formålet er at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse på særlige vilkår.

Generelt om FGU:

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for unge op til 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Formålet er, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse eller opnår ordinær beskæftigelse.

FGU Aalborg er et uddannelsessted for alle elever

FGU Aalborg er uddannelsessted – et lærested. Vi er altså hverken et behandlingssted eller ’bare’ et værested. Det gælder alle vores uddannelsestilbud.

Vi tilbyder både FGU-uddannelse og STU-uddannelse, og overordnet gælder det for vores elever på begge uddannelser, at de uddannes og forberedes til beskæftigelse.

FGU-uddannelsen har til formål at gøre eleverne klar til enten at tage en ungdomsuddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse. STU-uddannelsen har til formål at gøre eleverne klar til beskæftigelse på særlige vilkår, fx fleksjob.

STU på FGU Aalborg er beskæftigelsesrettet

STU-uddannelsen på FGU Aalborg er kendetegnet ved en værkstedsbaseret, helhedsorienteret undervisning, som bidrager til udvikling af arbejdsidentitet, og sigtet er at gøre de unge kompetente til særlige jobs, fx fleksjob.

Alle STU-elever visiteres gennem UU, og alle har en uddannelsesplan, der er styrende for deres uddannelse. Alle, der visiteres til en STU-uddannelse på FGU Aalborg, har en beskæftigelsesrettet uddannelsesplan.

STU og PGU

STU-undervisningen foregår på Mou Hotel, hvor STU-elever og PGU-elever kan opleve at blive blandet i et forpligtende arbejdsfællesskab. Det er det fælles faglige fundament og praksis i køkkenet, der er fællesnævneren for eleverne, og læringsmålene er de samme, men på forskellige niveauer.

Udover det beskæftigelsesmæssige perspektiv er der også et klart dannelsesperspektiv i STU-uddannelsen. Der er tilbydes undervisning i dansk og matematik, og i disse to fag foregår undervisningen særskilt for STU-eleverne. STU-eleverne har også PASE, hvilket kan foregå sammen med PGU-eleverne, typisk ved hjælp af en to-lærerordning, med henholdsvis en PGU- og en STU-underviser.

Både STU-undervisere og PGU-undervisere skal have en faglig uddannelse inden for de faglige temaer, de underviser i. For STU-undervisere gælder desuden, at de skal have en vis viden inden for specialpædagogik, fordi eleverne i STU-målgruppen ofte har flere og sammensatte udfordringer.