Opbygning

Hvert uddannelsesspor indeholder et basisniveau og to til tre efterfølgende niveauer svarende til hhv. niveau 1, 2 og 3 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring (pptx). Med niveau 2 opnås kompetence til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. For både produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen giver niveau 3 kompetence til at fortsætte i beskæftigelse på kvalificeret grundlag.

Den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger uddannelsesforløbet og hvilke uddannelseselementer, der skal indgå. Det kan ud over valg af uddannelsesspor for eksempel også være erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb og valgfag på tværs af de tre spor.

Afsøgningsforløb

Den unges FGU-forløb kan indledes med et afsøgningsforløb, der kan vare op til to uger. Her kan den unge få erfaringer med forskellige fagområder og blive realkompetencevurderet. Et afsøgningsforløb kan danne grundlag for den endelige vurdering af, hvorvidt den unge skal optages på uddannelsen.

Basisniveauet

Basisniveauet er fleksibelt og omfatter undervisning på grundlæggende niveau i dansk og matematik svarende til det faglige niveau i FVU, introduktion til sporet samt eventuelle valgfag. Der er løbende optag på basisniveauet, som kan vare op til normalt 20 uger.

De efterfølgende niveauer

De efterfølgende niveauer i de tre spor retter sig progressivt mod de enkelte slutmål inden for uddannelsessporet. Der gives dog mulighed for fleksibilitet i varigheden på det enkelte niveau, hvis individuelle forhold taler herfor.

For almen grunduddannelse byder de efterfølgende niveauer på praksisrettet undervisning i almene fag, der skal gøre den unge klar til en erhvervsuddannelse eller en hf. Der er optag to gange om året.

Det faglige indhold i de øvrige niveauer i produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen bygges op inden for faglige temaer, der afspejler den lokale erhvervsstruktur, og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Værkstedsundervisningen retter sig fortrinsvist mod de erhvervsuddannelser, som naturligt indgår i det enkelte faglige tema, men kan også i begrænset omfang være af mere kreativ art som for eksempel musikværksted. Der er normalt optag to gange om året. Egu-elever vil være i praktik 2/3 af tiden i FGU.

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded. For more details, please see our A.
I Accept

Varighed

Varigheden af uddannelsen for den enkelte unge skal afhænge af den unges forudsætninger og behov med henblik på at få den unge i uddannelse eller job uden omveje. Fastlæggelse af varigheden af den enkelte unges forløb skal tage udgangspunkt i en vurdering af den unges faglige, personlige og sociale forudsætninger samt det mål, der af den kommunale ungeindsats fastlægges i den unges uddannelsesplan i dialog med den unge. Den unges forløb sammensættes af niveauer med normerede varigheder i forhold til indgangsniveau og mål for forløbet.

Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år. Dog kan varigheden af FGU forlænges, når særlige pædagogiske, faglige eller personlige forhold taler herfor. Det kan være i forhold til unge, der er ramt af sygdom, har et misbrug eller på anden måde er særlig udsat, eller unge som lige mangler det sidste, for at kunne få et uddannelsesbevis. Der kan tillige være forløb, som i særlige tilfælde forlænges med henblik på at undgå, at der opstår pauser i den unges uddannelsesforløb.

Kommunerne får derudover mulighed for at forlænge et FGU-forløb ud over to år, såfremt kommunen vurderer, at dette er hensigtsmæssigt. I givet fald skal institutionen opkræve betaling af kommunen efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Betalingsloven).

Pjece om uddannelsen